Keuzegids masters 2023 | keuzegids.nl

Colofon

De Keuzegids masters 2023 is samengesteld door een onafhankelijke redactie. De Keuzegids bevat een systematische kwaliteitsvergelijking van verwante opleidingen in het hoger en wetenschappelijk (beroeps)onderwijs. Elk jaar verschijnen er verschillende Keuzegidsen, met de meest actuele ontwikkelingen in de onderwijswereld en kwalitatieve oordelen over opleidingen in het hbo en wo. 

De in deze gids gepresenteerde gegevens komen uit gezaghebbende bronnen, zoals rapportages van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Ook is er gebruik gemaakt van de resultaten van de Nationale Studenten Enquête en de landelijke Studiekeuzedatabase, beide van Studiekeuze123. De bewerking en analyse van gegevens is verricht door Keuzegids.

Keuzegids
Postbus 2054
2301 CB Leiden
071-5231341
info@keuzegids.nl
bestellen@keuzegids.nl 
www.keuzegids.nl
 
Databewerking: Mariska Kok en Vincent Flierman
Tekst en redactie: Julia van Steennis, Melissa Casu, Erin van de Weijer en Vivian van Leeuwen
Ontwerp en vormgeving: Sanneke Vlam, www.sproud.nl

Wij werken continu aan de kwaliteit van onze publicaties. Voor suggesties kunt u ons per e-mail bereiken. Ondanks alle zorg die aan deze uitgave is besteed, blijven vergissingen en/ of fouten mogelijk. Keuzegids aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die hieruit ontstaat. Zo nodig zal de uitgever een erratum publiceren.

© 2023 Keuzegids

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 jo het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471, en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

Keuzegids masters 2023 | keuzegids.nl